Energie, bron van ons bestaan.
De beschikbaarheid van energie staat aan de basis van ons bestaan als
mens op deze planeet. Wij produceren goederen en middelen teneinde in ons bestaan te voorzien en om onze welvaart te vergroten. De productie van deze goederen is niets anders dan het toevoegen van energie aan een materiaal met als doel de kwaliteit van dit materiaal te verhogen. Zonder energie houden wij simpelweg op te bestaan.

Energieproductie.
Om energie beschikbaar te hebben in de juiste vorm en op de juiste tijd en plaats is er behoefte aan een energie-productieproces. Dit proces is in staat om energie beschikbaar te stellen aan afnemers in een vooraf bepaalde vorm en hoeveelheid en te transporteren naar een bepaalde plaats op een bepaalde tijd. Aangezien energie nooit ophoudt te bestaan (1ste Wet Thermodynamica) zal het productieproces moeten beschikken over energiebronnen (voor de toevoer van energie) en energieafnemens (afvoer/verbruik van energie).

De bron van energie.
Bijna alle beschikbare energie op aarde is afkomstig van de zon. Deze ster produceert zoveel stralingsenergie dat de aarde hierdoor wordt verwarmd. Als gevolg van deze verwarming is er uiteindelijk leven ontstaan op deze planeet. Een deel van de ontvangen energie ligt opgeslagen onder het aardoppervlak. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. Maar ook de atmosfeer en de oceanen houden enorme hoeveelheden energie vast.

De winning van energie.
Met 'winning' bedoelen we meestal de exploitatie van een energiebron. Deze bron bevat de 'grondstof' voor ons energie-productieproces.

Het energieprobleem.
De historische keuze om wereldwijd slechts één bron te gaan exploiteren heeft ons uiteindelijk blind gemaakt voor de aanwezigheid van andere 'alternatieve' bronnen. Zo blind dat de grootschalige exploitatie van andersoortige bronnen om economische redenen werd genegeerd. En zo blind zelfs dat de risico's van het gebruik van die ene bron tientallen jaren lang is tegengesproken. Het 'energieprobleem' is daarom niets meer en niets minder dan het onder ogen zien van deze afhankelijkheid.

Een duurzame energiehuishouding.
De oplossing van het energieprobleem is de overgang naar een duurzame energiehuishouding. In plaats van één eindige bron gaan we meerdere oneindige bronnen exploiteren. Er is al veel onderzoek verricht naar het benutten van deze duurzame bronnen met als resultaat dat er betrouwbare technieken voorhanden zijn om uit deze bronnen te 'winnen'. Bovendien zijn duurzame bronnen bij uitstek geschikt als decentraal (kleinschalig) productieproces. Dit in tegenstelling tot de grootschalig gecentraliseerde 'fossiele' productieprocessen. Dat betekent dat duurzame energie van nature een meer 'democratisch' gehalte heeft. Iedereen kan en mag produceren.

Energie, een introductie.